Türkçe Kur’an

En iyi Kur’an uygulamasını indirin ve Allah’ın kutsal sözlerini her zaman yanınızda taşıyın!

Size Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an’ı Türkçe olarak edinmeniz için ücretsiz bir uygulama önermekteyiz.
Kur’an, Allah tarafından Hz. Muhammed’e (Sallallahü aleyhi vesellem) gönderilen Allah’ın sözlerinden oluşmaktadır.

Hz. Muhammed’e (Sallallahü aleyhi vesellem) pek çok ayet gönderildi. Peygamber efendimiz daha sonra bu ayetleri Cebrail (as)’in rehberliğinde ezberledi be Sureler halinde düzenledi. Peygamber efendimizin varlığında Kur’an sözlüydü. Kendisinin ölümünden sonra Kur’an yazılmaya başlanmıştır.

quran-turkish-1

Müslümanlar için Kur’an (ya da Kur’an-ı Kerim), bir umut kaynağıdır ve Allah’ın kutsal sözleridir. Kur’an, hayatın kurallarını ve öğretilerini sağlayan, büyük, saf ve sonsuz bir kitaptır.

Kur’an-ı Kerim, Sure denilen ayrı bölümler halinde düzenlenmiştir ve bu her bir Sure ise ayetlere ayrılmıştır.

Kur’an-ı Kerim, Sure denilen 114 ayrı bölüm halinde düzenlenmiştir:

1 Fâtiha Suresi, 2 Bakara Suresi, 3 Âli İmrân Suresi, 4 Nisâ Suresi, 5 Mâide Suresi, 6 En’âm Suresi, 7 A’râf Suresi, 8 Enfâl Suresi, 9 Tevbe Suresi, 10 Yûnus Suresi, 11 Hûd Suresi, 12 Yûsuf Suresi, 13 Ra’d Suresi, 14 İbrâhîm Suresi, 15 Hicr Suresi, 16 Nahl Suresi, 17 İsrâ Suresi, 18 Kehf Suresi, 19 Meryem Suresi, 20 Tâhâ Suresi, 21 Enbiyâ Suresi, 22 Hacc Suresi, 23 Mu’minûn Suresi, 24 Nûr Suresi, 25 Furkân Suresi, 26 Şuarâ Suresi, 27 Neml Suresi, 28 Kasas Suresi, 29 Ankebût Suresi, 30 Rûm Suresi, 31 Lokmân Suresi, 32 Secde Suresi, 33 Ahzâb Suresi, 34 Sebe Suresi, 35 Fâtır Suresi, 36 Yâsîn Suresi, 37 Sâffât Suresi, 38 Sâd Suresi, 39 Zumer Suresi, 40 Mu’min Suresi, 41 Fussilet Suresi, 42 Şûrâ Suresi, 43 Zuhrûf Suresi, 44 Duhân Suresi, 45 Câsiye Suresi, 46 Ahkâf Suresi, 47 Muhammed Suresi, 48 Fetih Suresi, 49 Hucurât Suresi, 50 Kaf Suresi, 51 Zâriyât Suresi, 52 Tûr Suresi, 53 Necm Suresi, 54 Kamer Suresi, 55 Rahmân Suresi, 56 Vâkıa Suresi, 57 Hadîd Suresi, 58 Mucâdele Suresi, 59 Haşr Suresi, 60 Mumtehine Suresi, 61 Saff Suresi, 62 Cuma Suresi, 63 Munâfikûn Suresi, 64 Tegâbun Suresi, 65 Talâk Suresi, 66 Tahrîm Suresi, 67 Mulk Suresi, 68 Kalem Suresi, 69 Hâkka Suresi, 70 Meâric Suresi, 71 Nûh Suresi, 72 Cinn Suresi, 73 Muzzemmil Suresi, 74 Muddessir Suresi, 75 Kıyâme Suresi, 76 İnsân (Dehr) Suresi, 77 Murselât Suresi, 78 Nebe Suresi, 79 Nâziât Suresi, 80 Abese Suresi, 81 Tekvîr Suresi, 82 İnfitâr Suresi, 83 Mutaffifîn Suresi, 84 İnşikak Suresi, 85 Burûc Suresi, 86 Târık Suresi, 87 A’lâ Suresi, 88 Gâşiye Suresi, 89 Fecr Suresi, 90 Beled Suresi, 91 Şems Suresi, 92 Leyl Suresi, 93 Duhâ Suresi, 94 İnşirâh (Şerh) Suresi, 95 Tîn Suresi, 96 Alak Suresi, 97 Kadr (Kadir) Suresi, 98 Beyyine Suresi, 99 Zilzâl Suresi, 100 Âdiyât Suresi, 101 Kâria Suresi, 102 Tekâsur Suresi, 103 Asr Suresi, 104 Humeze Suresi, 105 Fîl Suresi, 106 Kureyş Suresi, 107 Mâûn Suresi, 108 Kevser Suresi, 109 Kâfirûn Suresi, 110 Nasr Suresi, 111 Tebbet (Mesed) Suresi, 112 İhlâs Suresi, 113 Felak Suresi, 114 Nâs Suresi.

Size Kur’an’ı Türkçe olarak önermekteyiz; mobil cihazınıza indirin ve okuyup öğrenin.

https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.turkish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *