قران په پختو کے

داونلوډ کے دا قران مجید، الله کلام زانسره هر وقت موجود وساتے!
فري ترجمه ده قران ده عبدولولۍ خان طرف نا

ده مسلمانو پا مقدس کتاب کې آلله پاک ده پيغمبرصلی اللہ علیہ وسلم په ذریعه خپل پېغام مونګ ته راصولې دې۔ پيغمبرصلی اللہ علیہ وسلم به یاد کرل ایاتونا ده جبرائیل علیه سلام په نګانے کے، پيغمبرصلی اللہ علیہ وسلم دا ایاتونا ده صوره پا انداز کے منتقل کرل، په خپل جوند کے يے قران مجید یو زبانی کلام او، رستو بیا ینبیاء کرام دا ده قران مجید په شکل کے منتقل کرو
quran-pashto-8

قران یو عقیده اور قانون ظاهر کئ ۔قران ده هر مسلمان ده ایمان بنیاد دے۔ دا ده الله اور ده اغه مخلوق منس کے یوه رشته ده اور قران تعلیم راکئ دا یو ده انصاف معاشره اور خوش اخلاقي۔ ده قران خوبصورتی، شاعری اور خواندگی یوزانلا مثال دے .
منګ تاسو ته دا سهولت درکءو چه خپل موباءیل کے قران مجید اوایے اور ازده یےکے

قران مجید په ۳۰سپارو کے تقسیم شوے دے، بیا په سورتونو کے اوبیا ایاتونو کے، توطل ۶۲۳۶ ایاتونا دی

مندرجه ذیل سوراتونه دی

سوره فاتحه, سوره بقره, سوره آل عمران, سوره نساء, سوره مائده, سوره انعام, سوره اعراف, سوره انفال, سوره توبه, سوره يونس, سوره عود, سوره يوسف, سوره رعد, سوره ابراهيم, سوره حجر, سوره نحل, سوره اسراء, سوره کهف, سوره مريم, سوره طه, سوره انبياء, سوره الحج, سوره مؤمنون, سوره نور, سوره فرقان, سوره شعراء, سوره نمل, سوره قصص, سوره عنکبوت, سوره روم, سوره لقمان, سوره سجده, سوره احزاب, سوره سبأ, سوره فاطر, سوره يس, سوره صافات, سوره ص, سوره زمر, سوره سوره غافر, سوره فصّلت, سوره شوري, سوره زخرف, سوره دخان, سوره جاثيه, سوره احقاف, سوره محمّد, سوره فتح, سوره سوره حجرات, سوره ق, سوره ذاريات, سوره طور, سوره نجم, سوره قمر, سوره الرحمن, سوره واقعه, سوره حديد, سوره مجادله, سوره حشر, سوره ممتحنه, سوره صفّ, سوره جمعه, سوره منافقون, سوره تغابن, سوره طلاق, سوره تحريم, سوره ملک, سوره قلم, سوره حاقه, سوره معارج, سوره نوح, سوره جن, سوره مزمّل, سوره مدّثر, سوره قيامت, سوره انسان, سوره مرسلات, سوره نبأ, سوره النازعات, سوره عبس, سوره التكوير, سوره الإنفطار, سوره المطففين, سوره الانشقاق, سوره البروج, سوره الطارق, سوره الأعلى, سورة الغاشيه, سورة فجر, سورة بلد, سورة شمس, سوره ليل, سوره ضحى, سوره انشراح, سوره تين, سوره علق, سوره قدر, سوره بينه, سوره زلزله, سوره عاديات, سوره قارعه, سوره تكاثر, سوره عصر, سوره هُمَزَه, سوره فيل, سوره قريش, سوره ماعون, سوره كوثر, سوره كافرون, سوره نصر, سوره مسد, سوره اخلاص, سوره فلق, سوره ناس

نګ تاسو ته دا سهولت درکءو چه خپل موباءیل کے قران مجید اوایے اور ازده یےکے چه کم خواه هم زے

https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.pashto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *