قران در زبان فارسی

به وسیلۀ دانلود بهترین نرم افزار قرآن ,همیشه قرآن, کتاب خدا را همراه خود داشته باشید
ما نرم افزار مجانی قرآن به زبان فارسی ارا ئه میکنیم
قرآن سخنان خدا به پیامبر خود, محمد(ص) است.

محمد مرکز وحی خدا بود او ایات را در رهنمای جبرایل حفظ نمود. او ایات را در سوره ها ترتیب داد. در زندگی وی قران فقط متن خوانندگی بود بعد از وفات محمد اصحاب او قران را نوشتند و جمع نمودند.
quran-persian-free-5
قرآن برای مسلمانان ندای خداوند و منبع ایمان است. قرآن باشکوه, پاک و کتاب ابدی است که ارائه کننده دستور زندگی میباشد

ما کتاب قرآن را به طور کامل به زبان فارسی در گوشی همراه به شما ارائه می کنیم.
قرآن از جزء های مختلف متشکل شده است که به آنها سوره گفته می شود. در قرآن 114 سوره وجود دارد.

1 فاتحه, 2 بقره , 3 ال عمران , 4 نساء, 5 مایده , 6 انعام , 7 اعراف , 8 انفال , 9 توبه , 10 یونس , 11 هود , 12 یوسف , 13 رعد, 14 ابراهیم, 15 حجر , 16 نحل , 17 اسرا, 18 کهف , 19 مریم , 20 طه , 21 انبیاء , 22 حج , 23 مومنون , 24 نور, 25 فرقان, 26 شعرا, 27 نمل , 28 قصص, 29 عنکبوت , 30 روم , 31  لقمان , 32 سجده , 33 احزاب, 34 سبا, 35 فاطر , 36 یسن , 37 صافات , 38 ص, 39 زمر, 40 غافر , 41 فصلت , 42 شوری , 43 زخرف , 44 دخان , 45 جاثیه , 46 احقاف , 47 محمد , 48 فتح , 49 حجرات , 50 ق, 51 ذاریات , 52 طور , 53 نجم , 54 قمر , 55 رحمن , 56 واقعه , 57 حدید , 58 مجادله , 59 حشر , 60 ممتحنه , 61 صف , 62 جمعه , 63 منافقون , 64 تغابن , 65 طلاق , 66 تحریم , 67 ملک, 68 قلم , 69 حاقه , 70 معارج, 71 نوح , 72 جن , 73 مزمل , 74 مدثر , 75 قیامه, 76 انسان , 77 مرسلات , 78 نبا , 79 نازعات , 80 عبس , 81 تکویر , 82 انفطار, 83 مطففین , 84 انشقاق , 85 بروج , 86 طارق, 87 اعلی , 88 غاشیه , 89 فجر , 90 بلد, 91 شمس , 92 لیل , 93 ضحی , 94 انشراح , 95 تین, 96 علق , 97 قدر , 98 بینه , 99 زلزال , 100 عادیات, 101 قارعه , 102 تکاثر , 103 عصر , 104 همزه , 105 فیل, 106قریش , 107 الماعون , 108 الکوثر , 109 کافرون , 110 نصر , 111 لهب , 112 اخلاص , 113 فلق114

https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.persian.free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *